El Tribunal Supremo (TS) estableix una sentencia de 23 de març de 2017 on diu que les organitzacions amb treballadors assalariats no estan obligades a dur un registre de la jornada diària de tota la seva plantilla per comprovar el compliment de la jornada laboral i horaris pactats, i només s'ha de portar un registre d'hores extres realitzades.

Noticia inicial

A partir de la publicació del Reial Decret Llei 16/2013, de 20 de desembre i arran de la sentència de l'Audiència Nacional de 4 de desembre de 2015 va entra en vigor que a partir de l'octubre de 2016 totes les organitzacions amb treballadors assalariats, independentment de la seva activitat o mida, l’obligació d’instaurar sistemes per registrar les jornades laborals dels seus treballadors, ja siguin contractats a temps parcial o a temps complet.

Aquest decret obliga a registrar la jornada de tots els treballadors/es i el seu dia a dia de forma individual, ja sigui a través de mitjans mecànics o bé manuals, així com el lliurament d’una còpia del resum mensual de les jornades treballades a aquests.

A nivell pràctic, aquestes son les condicions del registre que les entitats han que realitzar:

1.- Registre: La norma no estableix una forma específica per al registre diari de la jornada, per tan s’entén que serà vàlid qualsevol sistema o mitja que permeti registrar de forma objectiva la jornada dels seus treballadors, amb les seves respectives hores d’entrada i sortida. En el cas de no disposar en el seu centre de treball d’un sistema de fitxatge informàtic o electrònic, es considera també vàlid qualsevol altre mètode per gestionar aquest control, com pot ser un document o plantilla on figuri la següent informació:

  • Nom de l’entitat
  • Identificació del treballador
  • Especificació de la hora d’entrada i sortida
  • Detall de les hores laborables realitzades i desglossades per dia efectiu de treball
  • Firma del representant legal de la empresa
  • Signatura del treballador

2.- El responsable de l’entitat tindrà que conservar aquests registre durant un període mínim de 4 anys.

3.- Totalització: L’entitat, ha de lliurar junt amb el rebut de sàlari, un resum totalitzant les hores realitzades. La norma admet que la còpia d’aquest resum mensual, s’entregui al treballador tant en un document independent com que s’inclogui en el propi rebut de salaris.

Pel que fa a l’incompliment d’aquesta exigència, la Inspecció de Treball, a part del corresponent requeriment pel seu immediat compliment, pot sancionar a l’entitat. Si l’incompliment es per qüestions formals o documentals es contemplaria una multa d’entre 60 € i 625 €. Si pel contrari es constata un incompliment de la jornada, la multa pot ser d’entre 626 € i 6.250 € en el seu grau màxim. L'existència de sanció o no, i la seva quantia, serà a criteri de l’inspector en base al número de personal contractat per part de l'entitat i dels requeriments efectuats anteriorment. Tot això sense perjudici que, d’aquesta possible actuació es constati la realització d’hores extraordinàries, el que suposaria també la corresponent liquidació de quotes a la seguretat social.

La Inspecció de Treball, a través d’aquestes actuacions, pretén evitar el frau en la realització d’hores extraordinàries i procurar la seva correcta vigilància, retribució i cotització.