logo congresoEl passat 13 de maig el grup parlamentari de Convergència i Unió, va presentar al Congrés de Diputats, una Proposició de Llei de modificació de la Llei de Mecenatge (Llei 49/2002, de 23 de desembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucratives y de los incentivos fiscales al mecenazgo). Aquesta nova proposició introdueix algunes novetats respecte a l’anterior proposició (21/12/2011) de modificació de la Llei, la qual va ser rebutjada.

Aquesta iniciativa , a l’igual que l’anterior, és una proposta de modificació parcial de la Llei actual i no una nova Llei de Mecenatge, la qual pretén que el govern de l’Estat prengui els compromisos adquirits de millora dels estímuls al mecenatge, tant si aquests són efectuats per persones físiques, com per persones jurídiques. Fet que encara no s’ha produït tot i haver transcorregut més de la meitat de la legislatura.

Els principals aspectes de la llei queden recollits en els següents punts:

 • Incrementar les deduccions per donacions a les entitats sense ànim de lucre previstes en la llei de mecenatge (del 25% al 65 % per a les persones físiques i del 35% al 55 % per a persones jurídiques) mentre que els límits d'aplicació de les deduccions també augmenten, del 10 al 20% de la base liquidable del contribuent.
 • Ampliar el concepte de donatius i donacions, incorporant les donacions de serveis, les donacions destinades a la rehabilitació arquitectònica de béns d'interès cultural, les donacions d'espais naturals protegits o les donacions de béns culturals d'autors reconeguts.
 • Reforçar l'automatisme en l'aplicació d'exempcions als tributs locals aplicables sobre els béns dels quals siguin titulars les entitats sense ànim de lucre.
 • Estimular el micromecenatge: les persones físiques es poden aplicar, en l'IRPF, una deducció del 100% sobre els primers 150 € donats a una entitat sense ànim de lucre.
 • Ampliar les modalitats d'explotació econòmica exemptes, quan aquestes estiguin desenvolupades per entitats sense ànim de lucre. Entre les noves activitats exemptes hi hauria: l'organització d'activitats públiques de difusió i promoció cultural, les prestacions de serveis d'inserció sociolaboral de persones sense ocupació, les d'ensenyament i formació professional o la prestació de serveis a entitats sense ànim de lucre.
 • Flexibilitzar l'aplicació de l'IVA a les entitats sense ànim de lucre.
 • Incrementar la capacitat de decisió de la Generalitat per determinar quines activitats han de ser beneficiàries del mecenatge a Catalunya.
 • Estimular el mecenatge dirigit a dotar els fons patrimonials indisponibles dels quals les entitats beneficiàries només poden utilitzar els rendiments.
 • Ampliar el concepte d'entitats sense ànim de lucre beneficiàries de la llei de mecenatge als consorcis promoguts o participats per les administracions públiques amb finalitats d'interès general.
 • Modificar del procediment que fa referència al reconeixement de les associacions d'utilitat pública amb l'objectiu de dotar de més objectivitat el procediment.
 • Una disposició final per la qual cada tres anys, el Govern, prèvia consulta a les CCAA, haurà d'avaluar els efectes de la seva aplicació i presentar un informe al Congrés per avaluar l'impacte de les mesures previstes per a mantenir-les o modificar-les.

Les previsions dels beneficis fiscals en els Pressupostos de 2014 són destinar 230M€ en incentius fiscals al mecenatge, fet que suposa un 1,5% de la despesa de l'Estat en cultura, sanitat, educació, serveis socials i investigació.

Aquesta iniciativa parlamentària té una clara pretensió d'ampliar els actuals incentius fiscals per a les empreses i particulars, amb l’objectiu d'equiparar-nos, en aquest àmbit, al nostre entorn europeu i resoldre els problemes que ha tingut l'aplicació de l'actual Llei de Mecenatge 49/2002.